про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Нашим підприємством придбано виробничу лінію з нескладним технологічним процесом (2 операції), яке має бути документальне оформлення та які проведення здійснює бухгалтерія при відображенні такого виробничого процесу?

 

Облік сировини, матеріалів та готової продукції на виробництві зі спрощеним технологічним процесом

 

Облік товарно-матеріальних цінностей у виробництві слід розпочати з суто організаційних питань.

Має бути отриманий дозвіл на початок роботи, здійснена атестація робочих місць. Також продукція має пройти відповідну сертифікацію. 

Власник або уповноважений ним орган має визначити матеріально-відповідальних осіб на виробництві та на складах і зобов'язаний створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна.  

За шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.  

Призначення матеріально-відповідальної особи здійснюється на підставі наказу директора по підприємству і шляхом укладання договору про матеріальну відповідальність.

  1. Кожна партія сировини, що надходить на підприємство, приймається матеріально відповідальною особою, у присутності особи, що здійснила її доставку. В момент отримання здійснюється первинна вибраковка сировини, тобто матеріально-відповідальна особа отримувача перевіряє цю сировину на наявні недоліки. Якщо виявлено в процесі прийому сировину неналежної якості – вона повертається постачальнику і оформлюється акт за формою М-7. Ця форма застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника; складається також при прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий відділу постачання або юридичному відділу для направлення листа-претензії постачальнику.

 

 

                       ТОВ «БРАВО»__________                           
           підприємство, організація

Типова форма N М-7

 

 

 

Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193

 

 

Ідентифікаційний

 

 

Код за УКУД

 

 

код ЄДРПОУ

13131313

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

 

 

 

Керівник підприємства

 

 

 

 

__________
підпис

____Іванов І.І.______
прізвище, ім'я, по батькові

 

АКТ  N

12

 

"21" січня 2010 р.

 

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Номер
документа

Дата
складання

 

 

 

122

20.01.2010р.

Місце складання акта м. Київ, склад ТОВ «БРАВО»

Початок прийняття 10 год. 05 хв. Закінчення прийняття 10  год. 55 хв.

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N 122 "20" січня 2010 р.

Посвідчення про якість (сертифікат) N 3256 із станції (пристані)

_____________________________________________________________________________________

за супровідним транспортним документом N ___ "___" _______________ 19__ р.

у вагонах N _________

Відправник ТОВ «ПАРИТЕТ» м. Полтава, вул. Сергієнка, 10________________________________

                     найменування та адреса

Одержувач ТОВ «БРАВО», м. Київ, вул. Радужна, 6________________________________________

                     найменування та адреса

Постачальник ТОВ «ПАРИТЕТ» м. Полтава, вул. Сергієнка, 10 ______________________________

                     найменування та адреса

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника 20.01.2010р. Договір N 25/1 від "10" січня 2010 р. на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника)

_____________________________________________________________________________________

За супровідними транспортними документами значилося:

Знак, марка, пломба

Кількість місць

Вид упаковки

Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів

Маса вантажу

Особливі відмітки відправника за накладною

відправника

дороги, пристані

1

2

3

4

5

6

7

 

 

мішок

Зернята соняшника

1000 кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата та час                                                  (год., хв.)

Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення

Видачі вантажу органом транспорту

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

Доставлення на склад одержувача

1

2

3

4

 

 

 

10 год. 05хв.

 

 

 

 

 

Формат 2а4

2-а сторінка форми N М-7

Умови зберігання продукції на складі одержувача _________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції не пошкоджено___________________

_____________________________________________________________________________

 

Кількість продукції, що не вистачає,  10 (десять) кг. визначено зважуванням____________

_____________________________________________________________________________
                                               зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.

 

Інші дані ______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Код виду операції

Склад

Код постачальника

Кореспондуючий рахунок

Номер супровідного документа

 

 

 

 

 

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

120

 

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

За документами

Фактично виявлено

Порядковий номер запису за складською картотекою

Брак та бій

Нестача

Надлишки

Номер паспорта

найменування, сорт, розмір, марка

Номенклатур-ний номер

код

найменування

сорт

кількість

ціна

сума

сорт

кількість

ціна

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Зернята соняшника

 

Кг.

 

1

1000

4

4000

1

990

4

3960

43

 

 

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії  Виявлена нестача зернят при прийомі від постачальника в кількості 10кг

 

Додаток. Перелік документів, що додаються

Видаткова накладна №122 від 20.01.2010р.

 

З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який містить дані, що не відповідають дійсності.

 

 Комерційний акт N ____ від "___" ______________ 19__ р.

 

Завідуючий складом

 

Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації.

Акт затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.

Отримана сировина, що надійшла, оприбутковується і обліковується у Картці складського обліку матеріалів (форма N М-12). Картка складського обліку матеріалів (форма N М-12) застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом та розміром, заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою (комірником, зав. складом). Записи у картці виконують на підставі первинних прибутково-видаткових документів у день, коли відбувається операція.

2. Переміщення сировини в процесі виробництва у межах підприємства оформлюється актом внутрішнього пересування/переміщення.

 

 

АКТ

внутрішнього пересування сировини

"21" січня 2010 року

Завідувач складу Кучер П.В.____________________________________________, з одного

 (прізвище та ініціали)

боку, і начальник цеху Василюк В.О._____________________________________________,

(прізвище та ініціали)

з іншого, склали цей акт про те, що перший здав, а другий прийняв зернята соняшника 60 (шістдесят) кг.___________________________________________________(культура і сорт)                                    (словами, кг)

Якість переданої сировини:

1. Вологість _______________ %;

2. __________________________.

 

ЗДАВ ______________________Кучер П.В.

 (підпис)    (П. І. Б.)

ПРИЙНЯВ _____________ Василюк В.О.

(підпис)    (П. І. Б.)

 

Якщо на заводі є два або декілька завідувачів сировинними складами, то переміщення сировини між складами, закріпленої за однією матеріально відповідальною особою, в склади, закріплені за іншою матеріально відповідальною особою, оформлюється також Актом внутрішнього пересування сировини.

Актом внутрішнього пересування сировини оформляється передача сировини зі складу на виробництво. Такий акт на передачу сировини на виробництво складається в день передачі в двох примірниках за підписами завідувача складу (здавальника) і начальника цеху (приймальника). Один примірник цього акта передається начальнику цеху і є основою для складання виробничого звіту, а другий примірник залишається у завідувача складу і передається до бухгалтерії при звіті про рух сировини, готової і попутної продукції та виробничих відходів.

На кожний вид сировини складається окремий акт. Початком виробництва вважається надходження сировини на виробничу лінію. Матеріали, що використовуються для фасування готової продукції, передаються зі складу на виробництво, при цьому оформляється лімітно-забірна картка типової форми N М-8 (Використовується для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачається при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу. По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріалів, що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших додаткових документів не складається.)

Здавання готової продукції з виробництва на склад оформлюється актом.

Акт приймання складом готової складається в двох примірниках і передається до бухгалтерії завідувачем відповідного складу при звіті про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів. Другий примірник акта залишається на складі.

 

ЗВІТ
про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів

N 16 "22" січня 2010 року
___________Цех_________
(найменування цеху або складу)

Найменування 

Одиниця
виміру  

Залишок на початок дня 

Надійшло 

Відпущено 

Залишок на кінець дня 

тара 

вага 

тара 

вага 

тара 

вага 

тара 

вага 

вид 

кіль-
кість 

вид 

кіль-
кість 

вид 

кіль-
кість 

вид 

кіль-
кість 

10 

11 

12 

13 

14 

Зернята соняшника

Кг.

 

 

5

 

 

58

п

800

60

 

 

3

Підтверджувальні документи: за приходом 1 шт., за видатками 1 шт. 
Зав. складом (нач. цеху) ____________________Василюк В.О. 
                                                                          (підпис)               (П. І. Б.) 
Звіт з доданими документами прийняв бухгалтер _________________Галюк С.П.
                                                                                                                                       (підпис)            (П. І. Б.) 

 

Звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів складається завідувачем складу та іншими матеріально відповідальними особами на всі види сировини, готової продукції  і виробничих відходів) щодня на основі прибуткових і видаткових документів не пізніше наступного дня і здається до бухгалтерії.

Лімітно-забірні картки (типова форма N М-8) додаються до звіту за останній день місяця (або в міру їх заповнення).

Звіт заповнюється у двох примірниках, з яких один примірник з долученням до нього всіх прибутково-видаткових документів здається до бухгалтерії, а другий залишається у завідувача складу або іншої матеріально відповідальної особи.

ВІДОМІСТЬ
руху готової продукції

"31" січня 2010 року

N
з/п 

Найменування показників 

Усього, кг

Усього, ящ.

Усього, пачка 

70 г,/ шт

100 г,/ шт

75 г,/ шт

Залишки на початок місяця 

 

  

  

  

  750

Відвантажено (відпущено) 

 

  

  

  

  16615

Залишок на кінець місяця 

 

  

  

  

  935

Вироблено за місяць
(рядок 2 + рядок 3 - рядок 1) 

 

  

  

  

  16800

Відображено в обліку протягом місяця 

 

  

  

  

  16800

Відхилення, що підлягають відображенню в обліку 

 

  

  

  

  

 

Головний інженер _________________________
                                                              (підпис, П. І. Б.) 

Зав. лабораторією __________________________
                                                              (підпис, П. І. Б.) 

Відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку відбувається наступним чином:

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

ВД

ВР

ПЗ

ПК

Примітки

дебет рахунка

кредит рахунка

1

Придбано запаси з послідуючою оплатою: 

 

 

 

 

 

 

 

- отримано від постачальників - платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ 

20 "Виробничі запаси"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

v

 

 

 

- на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

 

 

v

 

- отримано від постачальників - неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов'язання перед постачальниками

20 "Виробничі запаси"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

v

 

 

 

2

Придбано запаси у випадку здійснення попередньої оплати: 

 

 

 

 

 

 

 

- здійснено авансовий платіж за запаси 

371 "Розрахунки за виданими авансами" 

31 "Рахунки в банках" 

 

v

 

 

 

- на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками і платежами" 

644 "Податковий кредит" 

 

 

 

v

 

- отримано запаси від постачальників - платників податку на додану вартість за вартістю без ПДВ - визнано зобов'язання перед постачальником на суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ 

20 "Виробничі запаси",

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

 

 

 

 

 

 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

 

 

 

 

644 "Податковий кредит" 

 

 

 

 

 

 

Проведено закриття рахунків обліку розрахунків з постачальниками за сплаченими та отриманими запасами 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

371 "Розрахунки за виданими авансами" 

 

 

 

 

 

3

Придбано і оприбутковано запаси через підзвітних осіб за вартістю без ПДВ 

20 "Виробничі запаси"

372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

 

v

 

 

 

визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками" 

372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

 

 

 

v

 

4

Зараховано до складу первісної вартості запасів, у відповідності до ПС(Б)О: - витрати із страхування, митні збори, мито, суми непрямих податків, інші витрати 

20 "Виробничі запаси"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

 

v

 

 

 

64 "Розрахунки за податками й платежами",

 

v

 

 

 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами",

 

v

 

 

 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

 

v

 

 

 

- транспортно-заготівельні витрати за вартістю без ПДВ за умови відстрочки платежу 

20 "Виробничі запаси"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

 

v

 

 

 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

 

v

 

 

 

- визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

 

 

 

v

 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

 

 

 

v

 

5

Списані за нормою витрат матеріали

23 «Виробництво»

201 «Сировина й матеріали» 

 

 

 

 

 

Нарахована зарплата виробничому персоналу

23 «Виробництво» 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 

 

v

 

 

 

Відрахування на зарплату робітникам: 

  

  

 

 

 

 

 

– на пенсійне страхування

23 «Виробництво» 

651 «За пенсійним забезпеченням» 

 

v

 

 

 

– на соціальне страхування

23 «Виробництво» 

652 «За соціальним страхуванням» 

 

v

 

 

 

– на випадок безробіття

23 «Виробництво» 

653 «За страхуванням на випадок безробіття» 

 

v

 

 

 

Нарахована оренда 

91 «Загальновиробничі витрати» 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахована амортизація устаткування 

91 «Загальновиробничі витрати» 

131 «Знос основних засобів» 

 

v

 

 

 

Списані розподілені загальновиробничі витрати на собівартість 

23 «Виробництво» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

 

 

 

 

 

Списані нерозподілені загальновиробничі витрати 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

 

 

 

 

 

Оприбуткована готова продукція в сумі виробничої собівартості

26 «Готова продукція» 

23 «Виробництво» 

 

 

 

 

 

6

Відвантажена готова продукція

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

v

 

 

 

 

ПДВ у сумі реалізації

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

641 «ПДВ» «Розрахунки за податками» 

 

 

v

 

 

Списання реалізації без ПДВ на формування фінансового результату 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

791 «Результат основної діяльності» 

 

 

 

 

 

Списання реалізованої готової продукції на собівартість

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

26 «Готова продукція» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання собівартості реалізованої продукції з урахуванням суми нерозподілених загальновиробничих витрат

791 «Результат основної діяльності» 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Списано собівартість понаднормового браку у виробництві 

24 "Брак у виробництві" 

23 "Виробництво" 

 

Стор-но

 

 

Валові витрати зменшуються на суму понаднормового браку (самовиявлені помилки)

Списано собівартість понаднормового браку на витрати

94 "інші витрати операційної діяльності"

24 "Брак у виробництві" 

 

 

79 "Фінансові результати"

94 "інші витрати операційної діяльності"

 

 

 

 

 

 

Олексій Давиденко                                                               ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення» 

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в вересні 2010 року

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.