про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У СВІТЛІ ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ № 1639

 

Стаття 42 Конституції України від 28.06.96 р. № 254 к/96-ВР (зі змінами та доповненнями) визначає, що кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

В разі прийняття рішення реалізувати це право шляхом створення юридичної особи  перед засновниками постає ряд організаційних і суто технічних питань.

В цій статті розглянемо засади та принципи створення Акціонерного товариства та відображення витрат на балансі.

Посилаючись на Господарський та Цивільний кодекси, - акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила положення № 1639 від  30 грудня 2009 року, за яким створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

  Проведення зборів засновників, на яких приймаються рішення про:

а) створення товариства.

У відповідності до Цивільного кодексу для створення юридичної особи – акціонерного товариства її учасники (засновники) розробляють затверджений учасниками статут.

У відповідності до статті 153 Цивільного кодексу акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами, а також державою в особі уповноваженого органу, територіальною громадою в особі уповноваженого органу. Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариств, що не є установчим документом товариства. Договір про створення акціонерного товариства має бути укладеним в письмовій формі, в разі, якщо засновники - фізичні особи, договір підлягає обовʼязковому нотаріальному посвідченню.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома. Проте існує обмеження - акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

Варто також зазначити, що порядок і строки вчинення дій щодо створення акціонерного товариства, у тому числі порядок проведення установчих зборів та їхня компетенція, встановлюються законом.

Не останнє питання – визначення назви новоствореного підприємства.

Найменування акціонерного товариства має містити його найменування і зазначення того, що товариство є акціонерним.

В той же час, частиною п'ятою ст. 90 Цивільного кодексу визначено, що юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.  Для уникнення задвоєння/дублювання назв, що у відповідності до ст. 27 Закону № 755-IV може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації, державним реєстратором здійснюється резервування назви. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

- заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;

- документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

- якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт, або  якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження (нотаріально посвідчена довіреність).

 Документи, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення резервування найменування юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. юридичної особи встановлено ст. 23 Закону № 755-IV.

При цьому засновник (засновники) акціонерного товариства має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на дев'ять місяців.

Окрім вищезазначених документів вимагати додаткові документи для проведення резервування найменування юридичної особи державному реєстратору заборонено.

Про залишення документів без розгляду засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення): відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, відповідно до опису. Однак це не перешкоджає засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 грн. (частина 15 ст. 23 Закону № 755-IV).

б) визначення уповноваженої особи (осіб) засновника (засновників), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства (у разі необхідності) ( в цьому разі таке рішення оформлюється нотаріально засвідченою довіреністю);

в) закрите (приватне) розміщення акцій, що оформлюється протоколом;

г) погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору);

ґ) обрання депозитарію, з яким буде укладено договір про обслуговування емісії акцій, або реєстратора, з яким буде укладено договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (Послуги такого характеру коштують в середньому від 160,00 грн. на місяць).

Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску (випусків) акцій до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень.

Після реєстрації Комісією випуску (випусків) акцій та видачі тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій - присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

Наступний крок - укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі) або з реєстратором - договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі розміщення акцій у док8ументарній формі). У випадку розміщення акцій у бездокументарній формі - оформлення та депонування глобального сертифіката (виготовлення сертифікатів цінних паперів(у разі розміщення акцій у документарній формі)). Відкриття рахунку в цінних паперах в банку новоствореному підприємству обійдеться від 1,00 грн., щомісячні послуги за договором - від 50,00 грн.

Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства.

Оплата засновниками повної номінальної вартості акцій. Варто нагадати, що законодавством встановлений мінімальний розмір статутного капіталу для акціонерних товариств. Він становить 1250 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI, на дату реєстрації підприємства, станом на 01 липня 2010 року, мінімальний статутний капітал – 1 110 000,00 грн. (1250Х888грн=1110000грн)

Проведення установчих зборів, на яких приймаються рішення про:

а) заснування товариства; Слід зазначити, що у відповідності до закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI  від 17 вересня 2008 року, кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

б) затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно до Положення №1639 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку така оцінка має бути здійснена у відповідності до закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", тобто на договірних засадах з незалежним експертом оцінювачем. Вартість таких послуг встановлюється від обсягів робіт та оцінюваного майна.;

в) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства;

г) затвердження статуту товариства, який має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість. (Існують певні обмеження, що накладаються статтею 158 закону України «Про акціонерні товариства», а саме: «Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків»); права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень;

У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом.

ґ) утворення органів товариства;

д) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

е) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства (у разі необхідності), що здійснюється за нотаріально посвідченою довіреністю.

Нарешті,  наступний етап - реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації.

Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Документи, які необхідно подавати для проведення державної реєстрації юридичної особи

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації і її дієздатність починає відлік від цієї дати, відповідно з цього ж моменту у підприємства починається баланс.

Для того щоб з'ясувати, які документи необхідно подавати для проведення державної реєстрації, звернемося до норм ст. 24 Закону № 755-IV. Згідно з пунктом 1 ст. 24 цього Закону засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1, зареєстрована наказом Держпідприємництва України «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 20.04.2007 р. № 54);

- примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (підписи засновників в яких, посвідчені нотаріально); 

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. Вартість реєстраційного збору становить 170грн.

- у разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

 В деяких випадках:

копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом (відповідно до ст. 31 Закону «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III (зі змінами та доповненнями) рішення про надання дозволу на узгоджені дії може бути надано на невизначений або конкретно визначений строк, який, як правило, не повинен перевищувати п'яти років);

якщо для юридичної особи законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) – документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, встановленому законом. Варто зазначити, що для акціонерного товариства сплата статутного капіталу має бути здійснена в повному обсязі – 100% номінальної вартості акцій. Підтверджуючими документами про сплату є: виписки/довідки з банку, де відкритий тимчасовий рахунок для внесення статутного капіталу, або акти приймання-передачі майна до статутного капіталу засновниками, якщо щодо такої операції не існує обмежень встановлених чинним законодавством. (Наприклад, формування статутного капіталу для страхових компаній заборонене майном, у відповідності до закону України «Про страхування»)

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи має бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Крім того, разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Створення суб'єкта господарювання – юридичної особи супроводжується обов'язковою реєстрацією в податковому органі під час взяття на облік в органі державної податкової служби за її місцезнаходженням. Крім того, виникає питання реєстрації такої особи платником ПДВ.

 Обов'язковій реєстрації як платник ПДВ підлягає особа, коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом № 168/97-ВР, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн. без урахування ПДВ (пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 цього Закону).

Подання до центрального апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих повноважень звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та його реєстрація.

Отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій та зареєстрованого звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій  та видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Розміщення акцій повинно бути закінчено в строк, передбачений рішенням про їх розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення. Таке рішення, на наш погляд, має бути оформлено відповідним протоколом загальних зборів, і визначається довільною датою плюс два місяці встановлені законом.

Загальна номінальна вартість розміщених акцій не може бути меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу товариства на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства (1250 мінімальних заробітних плат).

• Протягом 60 днів з дня завершення закритого (приватного) розміщення акцій установчі збори повинні затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Слід зазначити, що ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах) та/або майнових прав, внесених як оплата вартості акцій, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій, оцінюється за біржовим курсом на дату здійснення внеску, а якщо емісійні цінні папери перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринкова вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж.

Передача прав за об'єктами права інтелектуальної власності, які є об'єктами технології та вносяться засновниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій товариства, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".

Реєстрація випуску (випусків) акцій, реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстрація випуску (випусків) акцій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, що здійснюється Комісією, не може розглядатися як гарантія їх вартості.

Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій та для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

1. Для реєстрації випуску (випусків) акцій засновником (засновниками) або уповноваженою особою (особами) засновника (засновників) товариства подаються:

1.1. Заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій, складена згідно з додатком 7 до положення ДКЦПФР №1639.

1.2. Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, оформлене протоколом, який має містити відомості про:

а) кількість засновників на дату проведення зборів;

б) відомості про засновників:

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі якщо юридична особа має єдиного учасника - інформацію про такого учасника, а саме: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи);

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;

в) повне найменування товариства, що створюється;

г) місцезнаходження товариства, що визначено засновниками;

ґ) заплановані мету та предмет його діяльності;

д) запланований розмір статутного капіталу;

е) загальну кількість акцій, що планується розмістити;

є) номінальну вартість акції;

ж) тип (типи) акцій, що планується розмістити;

з) у разі якщо планується розмістити акції різного типу, - кількість кожного типу акцій, що планується розмістити;

и) у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити;

і) у разі якщо планується розмістити привілейовані акції - права, які надаються їх власникам, а у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - права, які надаються їх власникам по кожному класу окремо;

ї) форму існування акцій, що планується розмістити;

й) дату початку та дату закінчення розміщення акцій;

к) строк та порядок оплати акцій (із зазначенням джерел та форми оплати акцій);

л) строк та порядок повернення внесків при відмові від випуску акцій;

м) відомості про засновника (засновників) або уповноважену особу (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів /факсу/ - для юридичної особи), яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства та реєстрацією випуску акцій.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом (підписами) і печаткою (печатками) /у разі наявності/ засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників.

1.3. Засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору).

1.4. Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито".

1.5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про юридичну особу, чинна на дату подання документів для реєстрації випуску акцій; її можна отримати у державного реєстратора після сплати 51 грн. реєстраційного збору, та довідка про взяття на облік платника податків, видана відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб - резидентів подаються по кожному із таких засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку.

1.6. Копія паспорта громадянина України (для фізичної особи - резидента) або копія паспорта /паспортного документа/ (для фізичної особи - нерезидента) та копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності).

1.7. Проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати, засвідчених підписами та печатками товариства та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) та довідка про фінансовий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми) (подаються у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб окремо по кожному із таких засновників).

Банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банками України, затвердженими постановами Правління Національного банку України.

Інші товариства подають фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.

Суб'єкти малого підприємництва подають Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі балансу (форма N 1-м) та Звіт про фінансові результати (форма N 2-м) за формою, встановленою у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382.

1.8. Аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб по кожному із таких засновників). Стосовно юридичних осіб - нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України.

1.9. Декларація про доходи і майно, завірена відповідним органом державної податкової служби, за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - фізичних осіб по кожному із таких засновників).

Окремий список документів визначений положенням №1639 для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке:

- створюється за участю юридичної особи - боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника;

- створюється за участю юридичної особи - боржника, у відношенні якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації;

- створюється за участю юридичної особи - боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода;

- засновником (засновниками) якого є держава в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності;

- засновником (засновниками) якого є територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном.

Також окремий пакет документів передбачений для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій:

1. Заяву про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, складену згідно з додатком 8 до положення №1639.

2. Протокол, або копію протоколу установчих зборів, або виписку з протоколу установчих зборів з питань:

а) затвердження оцінки майна, майнових та немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок оплати акцій товариства, визначеної відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

б) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

в) затвердження статуту товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

г) утворення органів товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

ґ) обрання членів органів товариства, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення;

д) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства та реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення.

Копія протоколу установчих зборів або виписка з протоколу установчих зборів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника й печаткою товариства. У разі подання протоколу установчих зборів він повинен бути засвідчений підписами голови та секретаря зборів.

У разі заснування товариства однією особою подається рішення про заснування товариства, оформлене відповідно до вимог законодавства, чи його копія, засвідчена підписом керівника й печаткою товариства.

3. Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, складений згідно з додатком 9 до постанови ДКЦПФР № 1639.

Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій подається до центрального апарату Комісії або територіального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою товариства, підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії акцій і оформив глобальний сертифікат (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі існування), або реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі існування).

4. Зареєстрований в органах державної реєстрації статут товариства чи його копію, засвідчену у нотаріальному порядку.

5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, або у нотаріальному порядку.

6. Висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства.

7. Баланс, засвідчений підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), станом на дату державної реєстрації товариства.

Банки подають баланс за відповідною формою, що визначена нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банками України, затвердженими постановами Правління Національного банку України.

Інші товариства подають баланс згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689. Суб'єкти малого підприємництва подають баланс за формою, встановленою у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382.

8. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до моменту затвердження результатів розміщення акцій, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), актів приймання-передавання або інших документів, що підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій іншим майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які перебувають в обігу на фондових біржах), з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату та перехід права власності на внесок (внески) від засновника (засновників) до товариства.

9. У разі внесення до статутного капіталу товариства майна, майнових і немайнових прав - копії документів, що підтверджують право засновника на таке майно, майнові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції.

10. Копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, що здійснена відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться майно, майнові права, немайнові права, крім емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах).

11. Довідку (довідки) про визначення біржового курсу цінних паперів станом на дату здійснення внеску, засвідчену (засвідчені) підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі, якщо до статутного капіталу товариства вносяться емісійні цінні папери, що перебувають в обігу на фондових біржах).

12. Оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

Відображення операцій з реєстрації підприємства в регістрах бухгалтерського обліку

Пунктом 7 ПБО 16 визначено, що витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат звітного періоду, в якому їх було понесено.

Відповідно до п. 18 ПБО 16 витрати на державну реєстрацію суб'єкта господарювання включаються до складу його адміністративних витрат, для обліку таких витрат використовується рахунок 92 «Адміністративні витрати», якщо підприємство використовує восьмий клас рахунків, то витрати на реєстрацію відображають на рахунку 84 «Інші операційні витрати».

Підставою для відображення понесених витрат у бухгалтерському обліку підприємства є належним чином оформлені виправдні первинні документи.

Наприклад,  акціонерне товариство доручило уповноваженій особі здійснення реєстрації підприємства з подальшим відшкодуванням понесених ним витрат, про що зазначено у протоколі загальних зборів товариства і оформлена належним чином нотаріальна довіреність. На наш погляд має бути оформлений договір доручення на виконання таких дій, оскільки на дату протоколу така особа не може бути найманою особою на підприємстві і тому не матиме права відзвітуватися на підставі авансового звіту в бухгалтерію підприємства.

Після здійснення реєстрації ця особа оформила і подала до бухгалтерії підприємства Звіт про виконання договору доручення, згідно з яким здійснені витрати на:

- нотаріальне посвідчення установчих документів, копій реєстраційних документів на суму 750,00 грн.;

- купівлю бланків документів, канцтоварів, витрати на ксерокопіювання на суму 50,00 грн.;

- плату за реєстрацію в органах статистики на суму 25,94 грн.;

- отримання дозволу від органів МВС на виготовлення печатки на суму 68,00 грн.;

- послуги з розробки оригінал-макета печатки, комплектації оснащенням штемпельної продукції на суму 45,00 грн.;

- виготовлення печатки та оснащення на суму 60,00 грн.;

- послуги банку за приймання платежів тощо на суму 2,50 грн.;

- послуги банку за відкриття поточного рахунку на суму 100,00 грн.

N з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Сума, грн. 

Дт 

Кт 

Відображення витрат на нотаріальне посвідчення документів 

92 

6811 

750,00 

Відображення вартості придбання бланків документів, канцтоварів тощо 

209 

6811

50,00 

Відображення плати за реєстрацію в органах статистики 

92 

6811

25,94 

Відображення послуги дозвільної системи (дозвіл на виготовлення печатки) 

153 

6811

68,00 

Відображення послуги з розробки оригінал-макетів печатки та комплектації оснащеннях штемпельної продукції 

153 

6811

45,00 

Відображення витрат на виготовлення печатки 

153 

6811

60,00 

Відображення вартості послуг банку за приймання платежів 

92 

6811

2,50 

Відображення вартості послуг банку за відкриття поточного рахунку 

92 

6811

100,00 

 

 Ірина Трухановська                                                   ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в червні 2010 року

 

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.