про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

На Ваш запит, стосовно порядку оформлення договорів оренди землі та необхідності нотаріального їх посвідчення, зазначаємо наступне.

У відповідності до Земельного кодексу України (ЗКУ), земля в Україні має такі форми власності:  державну, комунальну та приватну та може бути об’єктом оренди.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (зі змінами та доповненнями), іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди.

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону (ст. 125, 126 Земельного кодексу).

Згідно Ст. 93. ЗКУ: право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (стаття 13 Закону N 161-XIV).

У відповідності до закону України «Про оренду землі» (Закон № 161-XIV), земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

            Термін оренди земельних ділянок може бути короткостроковим - не більше 5 років та довгостроковим - не більше 50 років.

Орендодавцями земельних ділянок, у відповідності до ст.4 закону України «Про оренду землі» є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.

У відповідності до статті 14 закону «Про оренду землі», договір оренди землі укладається у письмовій формі і, за бажанням однієї із сторін, може бути посвідчений нотаріально.

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Істотнимиумовами договору оренди землі, у відповідності до статті 15 Закону № 161-XIV, є:

 • об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
 • строк дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
 • умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
 • умови збереження стану об'єкта оренди;
 • умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
 • умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
 • існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
 • визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
 • відповідальність сторін;
 • умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

 Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, перелічених вище, а також порушення вимог статей 4 - 6, 11, 17, 19 Закону України «Про оренду землі» є підставою для відмови в державній реєстрації договору

            У відповідності до статті 20 (Закон № 161-XIV) та статті 125 Земельного кодексу України,  укладені договори оренди землі підлягають обов’язковій державній реєстрації.  І право оренди земельної ділянки,  згідно із статтею 18 (Закон № 161-XIV), виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

            У відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Розділ III «ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ», Стаття 4. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації ):

1. Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно (а земельні ділянки у відповідності до цього закону підпадають під визначення нерухомого майна), розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме:

2) право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном;

Державна реєстрація, у відповідності до Земельного кодексу України (Стаття 15.), належить до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин в  ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.

            Державна реєстрація земельних ділянок, відповідно до ст. 202 ЗКУ, здійснюється у складі державного реєстру земель. Державний реєстр земель складається з двох частин:

а) Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;

б) Поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.

            Державний земельний кадастр, відповідно до ст. 204 ЗКУ, ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

            Одночасно з внесенням відомостей до Поземельної книги (згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня2009 року N1021)робляться записи у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

            Забезпечення реєстрації договорів оренди покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів: районні відділи земельних ресурсів; управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного і районного підпорядкування; Київське і Севастопольське міське управління земельних ресурсів.

Підсумовуючи наведене, договір оренди землі, за умови, що він укладений з дотриманням усіх істотних умов, визначених чинним законодавством України, підлягає обов’язковій державній реєстрації. При здійсненні реєстрації договору оренди землі датою реєстрації до книги Державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок робиться запис, якому присвоюється відповідний номер реєстраційного запису, що скріплюється печаткою Державного комітету України Земельних ресурсів (відповідним його місцевим відділом).

Нотаріальне посвідчення договору оренди землі в Україні не є обов'язковим і дублюватиме його Державну реєстрацію, внаслідок чого подорожчає оформлення цієї операції. Втім нотаріальне посвідчення може бути доречним, але не обов’язковим, при оформленні такої оренди у фізичної особи.

 

ТОВ АФ «Бізнес-Рішення»                           Трухановська І.О.

 

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.