про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Документальне оформлення внесення будівлі в статутний капітал. Відображення в обліку та можливість нарахування амортизації.

 

        Відповідно до ст. 86 Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників господарського товариства до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

            Задля уникнення спірних питань у підприємства-інвестора має бути скликано загальні збори засновників, результати якого оформлюються відповідним протоколом. Підписи учасників у протоколі засідання учасників товариства-інвестора про прийняття рішення про внесення будівлі в статутний капітал іншого товариства краще засвідчити нотаріально.

        При внесенні до статутного капіталу майна або нематеріальних активів відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України такі права або майно підлягають грошовій оцінці за домовленістю між учасниками створюваного товариства або незалежній експертній оцінці у визначених Законом випадках. Зокрема, перелік таких випадків містить ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну та оціночну діяльність».

            Засновники (учасники) мають право на власний вибір:

• або самостійно оцінити майно, що вноситься ними до статутного капіталу ТОВ, і скласти про це відповідний акт (варто зазначити, що така операція більш прийнятна для фізичних осіб, оскільки цей вид діяльності ліцензується);

• або звернутися до професійного оцінювача (як це зобов'язані робити підприємства із часткою держвласності), але це, звичайно, вимагатиме додаткових витрат;

• або передати майно за балансовою вартістю (для юридичних осіб)  на дату такої передачі.

            Майно до статутного капіталу передається за актом приймання-передачі. Складається такий акт у довільній формі, але у ньому повинні бути необхідні реквізити: найменування (П. І. Б) сторони, що передає і приймає, дата складання, найменування майна, що передається, його вартість.

            Отже, підтвердними документами будуть акт приймання-передачі та акт грошової оцінки майна. Якщо оцінку проводили самі засновники, то ці два документи можна об'єднати в один, назвавши його, наприклад, «Акт прийому-передачі та грошової оцінки майна».

           

Приклад складання «Акту прийому-передачі та грошової оцінки майна»:

АКТ

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ МАЙНА

 

 

М.Київ                                                                                                           ________ 20__ року

 

Ми, що підписалися нижче, склали цей Акт про те, що гр. __________________, який зареєстрований за адресою: ____________________, паспорт: __________, виданий ________________ від ____________ року, ідентифікаційний номер ______________,

передав до статутного фонду ____________________ наступні матеріальні цінності:

 

№ п/п

Номенклатура

Од. виміру

Кількість

1

Будівля цегляна, одноповерхова, заг. площею 142 м2

шт.

1

 

та Ми, засновники _______________________________, а саме – ____________, оцінили вартість майна, що передається до статутного фонду ___________________ наступним чином, а саме:

 

№ п/п

Номенклатура

Од. виміру

Кількість

Ціна за од., грн..

Сума, грн..

1

Будівля цегляна, одноповерхова, заг. площею 142 м2

шт.

1

108000,00

108000,00

 

            Вищезазначене майно до моменту реєстрації передається засновнику _____________ гр. ___________, після проведення державної реєстрації відповідальність за вищезазначене майно несе Директор Товариства _______________.

            Встановлена оцінка матеріальних цінностей, переданих ____________ до статутного фонду ________________________становить: 108000 (сто вісім тисяч) гривень 00 коп.      

            З вартістю зазначених матеріальних цінностей засновники ____________ згодні.

Прийняв: __________                                            ______________________________

Передав: __________                                             ______________________________

Засновники:

______________                                                      ______________________________

______________                                                      ______________________________

______________                                                     ______________________________

 

 

            Навіть до дати реєстрації отримане майно не втрачає статусу внеску до статутного капіталу і не може вважатися ні безоплатним отриманням майна, ні його отриманням на будь-яких інших правових засадах, оскільки його статус визначено у протоколі та статуті.

            Розглянемо облік операцій в бухгалтерському та податковому обліку для випадків, коли інвестором виступає:

-         фізична особа;

-         юридична особа.

Інвестор – фізична особа

 

            Посилаючись на норми підпункту 8.4.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994, № 334/94-ВР, ДПАУ зазначає, що для фізичної особи, яка вносить до статутного фонду підприємства власне майно, така операція розглядається як продаж цього майна. Оподаткування доходів, одержаних від продажу нерухомого майна, регламентується статтею 11 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889.

            Підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, згідно із п. 1.15 ст. 1 Закону є податковим агентом щодо вартості такого майна (Лист, Державна податкова адміністрація, від 13.02.2008, № 2251/Б/17-0714 "Щодо оподаткування внесків до статутного фонду юридичної особи"). Тобто, підприємство самостійно повинно сплатити податок з доходу фізичних осіб, при цьому сума податку обчислюється виходячи з вартості нерухомого майна, внесеного в статутний фонд компанії.

             При цьому, відповідно до пп. 1.1.2 п. 11.1 ст. 11 закону 889, дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року об'єкта нерухомості, іншого ніж зазначене у підпункті 11.1.1 цього пункту, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 Закону N 889 (5%).

Проте, існує певна колізія. На дату внесення майна до статного капіталу новоствореної юридичної особи така особа ще не є зареєстрованою, а тому, по законодавству України не може бути податковим агентом, і сплачувати податок також не може, оскільки такої юридичної особи ще не існує.

           

Інвестор – юридична особа         

Стосовно бухгалтерського обліку

При вибутті/передачі будинку (основного фонда першої групи), як інвестиції в статутний капітал іншої юридичної особи (обєкта інвестування), який обліковується на балансі інвестора в складі основних засобів, такий об'єкт повинен бути оцінений за справедливою вартістю, погодженою між засновниками.

            Згідно з П(С)БО №19, справедлива вартість – це сума, за якою можливий обмін активами між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

            При здійсненні учасниками операції з внесення майна до статутного фонду товариства відбувається передача прав власності на таке майно за компенсацію у вигляді корпоративних прав, прав власності на частку (пай) у статутному фонді, емітованих даним товариством.

            Відповідно до пункту 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, необоротні активи, група вибуття, які визнані утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі необоротних активів. В балансі (форма N 1) необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, відображаються відповідно до підпункту 36.1 ПБО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

            Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, для обліку наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27, призначено субрахунок 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" (Лист, Мінфін, від 27.03.2009, № 31-34010-10-27/8710 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку активів при припиненій діяльності").

            Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, відображається за кредитом субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», а для обліку їх собівартості призначено субрахунок 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Стосовно оподаткування ПДВ:

            Відповідно до підпункту 1.4 Закону «Про податок на додану вартість» будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію, є операціями з поставки товарів (результатів робіт), які підлягають оподаткуванню ПДВ. Із вищезазначеного випливає, що передача юридичною особою — платником ПДВ основних засобів, як внеску до статутного фонду іншої юридичної особи в обмін на корпоративні права є операцією з поставки та оподатковується податком на додану вартість на загальних підставах, за ставкою 20% (пп. 6.1.1 Закону про ПДВ). Податкова накладна виписується на підставі акту на передачу основних фондів до статутного фонду іншого підприємства.

Стосовно оподаткування податком на прибуток:

            Підпунктом 8.4.11 Закону України від 28.12.1994, № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» встановлено, що операції з внесення основних фондів до статутного фонду іншої особи прирівнюються до їх продажу, а операції з включення основних фондів та нематеріальних активів до складу статутного фонду — до їх придбання з подальшим включенням до відповідних груп основних фондів і нематеріальних активів. В пункті 8.4.3 Закону України від 28.12.1994, № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» зазначено, що: «Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку».

Стосовно оподаткування єдиним податком:

            Статтею 1 Указу Президента від 03.07.1998, № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" встановлено, що у разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Розглянемо умовні приклади.

Приклад 1. Облік у інвестора, платника податку на прибуток за ставкою 25% або платника єдиного податку, платника ПДВ

Умова:

Справедлива вартість становить 108000 грн. і вища за балансову вартість:

-         первісна вартість будинку 250000 грн.;

-         накопичена амортизація в бухгалтерському обліку, включаючи місяць вибуття будинку (зг. з п. 29 П(С)БО №7 «… Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію…») – 175000 грн.;

-         балансова вартість будинку в податковому обліку*:

а) 105000 грн.,

б) 70000 грн.;

Відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку:

№ з/п

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД

ВВ

Єдиний податок

1

Зменшуємо первісну вартість будівлі на суму накопиченої амортизації в бухгалтерському обліку

131

103

175000

-

-

-

2

Визнання утримуваним для продажу будівлю, згідно з П(С)БО №27

286

103

75000 (250000-175000)

-

-

-

3

Визнання фінансової інвестиції та заборгованості перед емітентом за несплачений статутний капітал

14

377

108000

-

-

-

4

Передача будівлі, як внеску до статутного капіталу:

- визнано дохід при передачі будівлі

377

712

108000

*

а) -

б)20000

*

а)15000

б) -

33000

(108000 – 75000)

- нараховане податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

18000

-

-

-

- списано собівартість утримуваної для продажу будівлі

943

286

75000

-

-

-

5

Списано на фінансові результати:

-          дохід від реалізації основних засобів

-          витрати від реалізації основних засобів

712

791

791

943

90000

75000

-

-

-

 

Приклад 2. Облік у інвестора, платника податку на прибуток за ставкою 25% або платника єдиного податку, не платника ПДВ

Умова:

Справедлива вартість інвестиції/ будівлі становить 108000 грн. і вища за балансову вартість:

-         первісна вартість будинку 250000 грн.;

-         накопичена амортизація в бухгалтерському обліку, включаючи місяць вибуття будинку (зг. з п. 29 П(С)БО №7 «… Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію…») – 175000 грн.;

-         балансова вартість будинку в податковому обліку*:

а) 110000 грн.,

б) 70000 грн.;

Відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку:

№ з/п

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД

ВВ

Єдиний податок

1

Зменшуємо первісну вартість будівлі на суму накопиченої амортизації в бухгалтерському обліку

131

103

175000

-

-

-

2

Визнання утримуваним для продажу будівлю, згідно з П(С)БО №27

286

103

75000 (250000-175000)

-

-

-

3

Визнання фінансової інвестиції та заборгованості перед емітентом за несплачений статутний капітал

14

377

108000

-

-

-

4

Передача будівлі, як внеску до статутного капіталу:

- визнано дохід при передачі будівлі

377

712

108000

*

а) -

б)38000

*

а)2000

б) -

33000

(108000 – 75000)

- списано собівартість утримуваної для продажу будівлі

 

943

 

286

75000

-

-

-

5

Списано на фінансові результати:

-          дохід від реалізації основних засобів

-          витрати від реалізації основних засобів

 

712

791

 

791

943

108000

75000

-

-

-

 

Емітент корпоративних прав

На підставі статуту та установчих документів, на суму, зареєстровану в державному реєстрі, потрібно відобразити збільшення статутного капіталу на рахунку бухгалтерського обілку 40 «Статутний капітал», а також відобразити заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства на рахунку 46 «Неоплачений капітал».

Якщо сплата статутного капіталу здійснюється основними засобами, то згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 "Основні засоби": «Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7  "Основні засоби"». А саме витрат на:

-  реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

-  суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

-  інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

            Стосовно оподаткування податком на прибуток у емітента корпоративних прав:

                Згідно з пп. 8.2.1. п.8.2  Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 року №283/97-ВР, під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, які призначаються платником податку для використання у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

            Відповідно до пп. 4.2.5 Закону про прибуток, не включаються до складу валових доходів: «Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи». А, відповідно до п. 1.28, майно, внесене до статутного фонду в обмін на корпоративні права, є прямою інвестицією.

            Також, відповідно до норм Закону про прибуток, отриманий внесок до статутного фонду не відносять до складу валових витрат.

Згідно з нормами абзацу другого пп. 8.4.11 Закону про прибуток: «До придбання основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до складу статутного фонду такої іншої особи, із подальшим включенням основних фондів до відповідних груп».

            А відповідно до пп. 8.1.2. Закону про прибуток, витрати на придбання основних фондів для власного виробничого використання підлягають амортизації.

            Відображення збільшення балансової вартості відповідних груп основних фондів першої групи здійснюється на початок наступного кварталу за розрахунковим, в якому здійснено введення в експлуатацію такого основного фонду.

Стосовно оподаткування ПДВ:

1. Емітент корпоративних прав – новостворена особа, ще не зареєстрований платником ПДВ, або взагалі не платник ПДВ.

            Якщо інвестор зареєстрований платником ПДВ, то на момент внесення інвестиції сума ПДВ з переданої будівлі збільшить первісну вартість основного засобу у емітента корпоративних прав, оскільки емітент не має можливості на дату внесення скористатися податковим кредитом.

2. Емітент корпоративних прав зареєстрований платником ПДВ.

            Згідно з підпунктом 7.4.1 Закону «Про податок на додану вартість» податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням основних фондів з метою подальшого їх використання у виробництві та/або поставки для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

            З вищезазначеного випливає, що платник ПДВ при отриманні основних фондів до статутного фонду в обмін на емітовані ним корпоративні права за умови їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності та за наявності податкової накладної може включити суми ПДВ з вартості таких основних фондів до складу податкового кредиту.

Розглянемо умовні приклади.

            Приклад 3. Емітент корпоративних прав – не платник ПДВ, інвестор – платник ПДВ

            Умова:

-         розмір частки інвестора в статутному капіталі емітента – 108000 грн.;

-         будівля (оцінена вартість), що вноситься до інвестором до статутного капіталу – 108000 грн. у т. ч. ПДВ;

-         податки та збори, пов'язані з передачею права власності – 5000 грн. без ПДВ.

Відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку:

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД

ВВ

Єдиний податок

1

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (згідно з установчими документами)

46

40

108000

-

-

-

2

Внесено будівлю , призначену для використання в якості основних засобів (об'єкт оцінено за справедливою вартістю, яка відповідає тому стану, в якому на цей час перебував цей актив. Оцінку підтверджено актом)

103

46

108000

-

-

-

3

Витрати понесені підприємством у зв'язку з доведенням отриманого активу до стану, в якому цей актив буде придатним до експлуатації

103

631

5000

-

-

-

 

            Приклад 4.  Емітент корпоративних прав платник ПДВ, інвестор – платник ПДВ

            Умова:

-         розмір частки інвестора в статутному капіталі емітента – 108000 грн.;

-         будівля (оцінена вартість), що вноситься до інвестором до статутного капіталу – 108000 грн. у т. ч. ПДВ;

-         податки та збори, пов'язані з передачею права власності – 5000 грн. без ПДВ.

Відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку:

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

ВД

ВВ

Єдиний податок

1

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (згідно з установчими документами)

46

40

108000

-

-

-

2

Внесено будівлю , призначену для використання в якості основних засобів (об'єкт оцінено за справедливою вартістю, яка відповідає тому стану, в якому на цей час перебував цей актив. Оцінку підтверджено актом), сума без ПДВ

103

46

90000

-

-

-

Відображено в обліку податковий кредит з ПДВ

641

46

18000

-

-

-

3

Витрати понесені підприємством у зв'язку з доведенням отриманого активу до стану, в якому цей актив буде придатним до експлуатації

103

631

5000

-

-

-

 

Олексій Давиденко                                                                                   ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в травні 2010 року

 

 

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.