про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Вплив зміни валютних курсів в оподаткуванні операцій із розрахунками в іноземній валюті

1.      Стосовно оподаткування доходів отриманих в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг):

Згідно з ст. 11.3.1. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Відповідно до ст. 7.3.1. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»:

 • Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду;
 • Балансова вартість іноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в іноземній валюті), визначається за курсом, зазначеним у першому абзаці цього підпункту.

Отже, доходи від продажу товарів (робіт, послуг), вартість яких визначена в іноземній валюті, не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу валюти. При цьому балансова вартість такої іноземної валюти, отриманої платником податку в результаті продажу товарів (робіт, послуг) визначається  за тим самим курсом, що діяв на дату визнання (нарахування) доходу.

Якщо першою з подій є  дата відвантаження товарів, то отримана виручка в іноземній валюті обліковується за офіційним обмінним курсом, що діяв на дату відвантаження.

Нібито нічого складного…

Але в результаті продажу вищезазначеної виручки в іноземній валюті платник податку все рівно фактично оподатковує курсову різницю, тільки по-іншому.

Приклад:

          Товариство 04.03.2010 р. відвантажено товар нерезиденту, вартість якого становить 1000,00 $ (курс НБУ 8,0 грн. за 1$).  

20.04.2010 р. отримано виручку в іноземній валюті за відвантажений товар в сумі 1000,00 $ (курс НБУ 8,5 грн. за 1$)

          Товариством 22.04.2010 р. здійснено продаж іноземної валюти за гривні в сумі 1000,00 $ (курс НБУ 8,5 грн. за 1$, реалізовано за курсом МВРУ 8,4 грн. за 1$,)

№ п/п 

Дата

операції

Податковий період

Операція 

Балансова вартість валюти, грн.

Податковий облік, грн.

ВД

ВР

1

04.03.2010

1 кв. 2010

 Відвантажено товар нерезиденту

 

8000,00

– 

2

20.04.2010

2 кв. 2010

Отримано виручку в іноземній валюті за відвантажений товар

8000,00 (Балансова вартість валюти сформовано в сумі 8000,00 грн. за курсом $, що діяв на дату відвантаження.)

– 

– 

3

22.04.2010

Здійснено продаж іноземної валюти

У разі продажу іноземної валюти за гривні валові доходи платника податку збільшуються на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким продажем, а валові витрати такого платника податку збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти. (ст. 7.3.5))

8400,00

8000,00

Курси НБУ умовні.

В результаті, об’єкт оподаткування дорівнює фактично отриманій виручці в гривні, що надійшла від продажу тієї іноземної валюти, що ми отримали в результаті відвантаження товаруJ (8400 = 8000+8400-8000)

2.      Стосовно оподаткування витрат отриманих в іноземній валюті у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг):

Якщо платник податку на прибуток придбаває товари, роботи (послуги) вартість, яких визначається в іноземній валюті, то при визначенні валових витрат слід керуватись наступними статтями Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»:

Відповідно до з ст. 7.3.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» витрати, понесені (нараховані) платником податку в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості такої іноземної валюти, визначеної згідно із положеннями підпунктів 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 цієї статті, і не підлягають перерахуванню у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

У разі купівлі іноземної валюти за гривні валові витрати або валові доходи платника податку не змінюються. Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купівлею (без урахування комісійних або вартості інших послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку), вважається балансовою вартістю такої іноземної валюти. У разі купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту балансова вартість придбаної іноземної валюти визначається на рівні балансової. (пп.7.3.4.)

При співпраці з нерезидентами датою збільшення валових витрат платника податку у відповідності до ст. 11.2.3. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг), - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової).

Тобто витрати, понесені платником у зв'язку з придбанням товарів та послуг, вартість яких відноситься до складу валових витрат, визначаються в сумі балансової вартості іноземної валюти та декларуються в день оприбуткування таких товарів або послуг. 

Сукупний аналіз норм, якими регламентовано оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті, та Правила ведення податкового обліку, зокрема, пп. 11.2.3 п. 11.2 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким визначається дата збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які є нерезидентами, беручи до уваги, що першою подією було отримання товару, а датою збільшення валових витрат є дата оприбуткування товарів, але визначити розмір валових витрат по розрахунку з нерезидентом є неможливим, так як балансова вартість валюти стане відома тільки після проведення фактичного розрахунку, проведення коригування валових витрат після проведення оплати нерезиденту фактично є доведення валових витрат до рівня справжньої балансової вартості валюти.

Таким чином, формування валових витрат при імпортних операціях та валових доходів при експортних, виходячи з балансової вартості іноземної валюти, відповідає вимогам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Слід нагадати, що думка податкових органів стосовно декларування валових витрат при придбанні товарів, послуг, вартість яких визначається в іноземній валюті, дещо інша, а саме платник податку, отримуючи імпортні товари, до валових витрат відносить суми, розраховані шляхом перерахування вартості товарів у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Нацбанку України, що діяв на дату отримання таких товарів. При цьому відповідно до пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" заборгованість в іноземній валюті не виникає, і тому перерахунок валових витрат на момент оплати товару не відбувається.

Отже, декларуючи валові витрати, понесені  в іноземній валюті, платник податку повинен самостійно вирішити як далеко він може зайти при спірних питаннях в момент перевірок. Якщо судові рішення Вас не лякають, то керуйтесь буквою закону і не звертайте уваги на думку податківців.

Необхідно звернути увагу на наступне, у відповідно до пп. 5.9. платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

Тобто, якщо Ви вирішили довести валові витрати до рівня балансової вартості валюти відповідно до пп. 7.3.2 Закону, не забудьте до оцінити/зменшити  вартість товарних залишків даної партії пропорційно сумі збільшення/зменшення суми витрат.

Приклад 1.:

Резидент здійснює придбання (імпорт) товарів у нерезидента вартістю 1000,00 доларів США.

Перша подія – здійснено передплату за товар. Іноземну валюту придбано на МВРУ по курсу 8,3 грн. за 1 долар США, курс НБУ 7,9 за 1 долар  США

Друга подія – ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)). Курс НБУ на дату оприбуткування товару становить 8,0 грн. за 1 долар США.                            

Відображаємо в податковому обліку відповідно до ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»:

№ п/п 

Операція 

Коментар

Податковий облік, грн.

ВД

ВР

1

Здійснено передплату за товар нерезиденту

Сформовано балансову вартість іноземної валюти в сумі 8300,00 (1000 $ * 8,3) грн. за курсом придбання на МВРУ у відповідності до 7.3.4. Закону

-

– 

2

Ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)

 1)Відображено витрати в розмірі балансової вартості іноземної валюти перерахованої за даний товар

– 

8300,00

 

Відображаємо в податковому обліку відповідно до роз’яснень податкових органів:

№ п/п 

Операція 

Коментар

Податковий облік, грн.

ВД

ВР

1

Здійснено передплату за товар нерезиденту

Сформовано балансову вартість іноземної валюти в сумі 8300,00 (1000 $ * 8,3) грн. за курсом придбання на МВРУ у відповідності до 7.3.4. Закону

-

– 

2

Ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)

 Відображено витрати в розмірі вартості товарів у гривні за курсом НБУ, що діяв на дату оприбуткування товарів

– 

8000,00

Курси НБУ умовні.

Приклад 2.:

Резидент здійснює придбання (імпорт) товарів у нерезидента вартістю 1000,00 доларів США.

Перша подія – ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)). Курс НБУ на дату оприбуткування товару становить 8,0 грн. за 1 долар США.

Друга подія - здійснено оплату за товар. Іноземну валюту придбано на МВРУ по курсу 8,3 грн. за 1 долар США, курс НБУ 7,9 за 1 долар  США

Відображаємо в податковому обліку відповідно до ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»:

№ п/п 

Операція 

Коментар

Податковий облік, грн.

ВД

ВР

1

Ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)

Відображено витрати в розмірі вартості товарів у гривні за курсом НБУ, що діяв на дату оприбуткування товарів,  оскільки іноземна валюта для оплати товару не придбана, відповідно її балансова вартість не сформована.

-

8000,00

2

Здійснено оплату за товар нерезиденту

 1)Сформовано балансову вартість іноземної валюти в сумі 8300,00 (1000 $ * 8,3) грн. за курсом придбання на МВРУ у відповідності до 7.3.4. Закону.

Визначено фактичний розмір валових витрат по даній операції

Проведено коригування валових витрат до рівня справжньої балансової вартості валюти.

2) Необхідно здійснити дооцінку  пропорційно залишку товарних залишків по даній партії товару у зв’язку з остаточним визначенням їх вартості в гривневому еквіваленті. Якщо товари даної партії на момент оплати постачальнику вже реалізовано покупцям, до оцінювати фактично нічого, то необхідно лише відобразити валові витрати.

– 

300,00

Відображаємо в податковому обліку відповідно до роз’яснень податкових органів:

№ п/п 

Операція 

Коментар

Податковий облік, грн.

ВД

ВР

1

Ввезено товар на митну територію України (оформлено ВМД(ІМ -40)

Відображено витрати в розмірі вартості товарів у гривні за курсом НБУ, що діяв на дату оприбуткування товарів,  оскільки іноземна валюта для оплати товару не придбана, відповідно її балансова вартість не сформована.

-

8000,00

2

Здійснено оплату за товар нерезиденту

 -

– 

-

Курси НБУ умовні.

3.      Оподаткування «заборгованості» в іноземній валюті:

До «заборгованості» в іноземній валюті, що підлягає оподаткуванню у відповідності з пп.7.3.3. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», слід віднести:

  • основна сума (непогашена частина основної суми) фінансового кредиту, депозиту (вкладу); 
  • сума процентів, нарахованих на таку основну суму фінансового кредиту, депозиту (вкладу), строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду; 
  • вартість (непогашена частина вартості) об'єкта фінансового лізингу;
  • платежі за такий об'єкт фінансового лізингу, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду;
  • балансова вартість цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, а також товарних чи фондових деривативів, якщо інше не встановлено нормами цього Закону.

 Об’єктом оподаткування при оподаткуванні «заборгованості» в іноземній валюті фактично є «курсова різниця», що виникає при порівнянні балансової вартості валюти та курсу НБУ.

В яких випадках слід оподатковувати вищезазначені «курсові різниці»:

  • У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), вираженої в іноземній валюті, протягом звітного періоду її балансова вартість визначається шляхом перерахунку суми такої заборгованості (її частини) в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату такого продажу (погашення).
  • Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При цьому балансова вартість такої заборгованості у наступному звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.

    У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини) або умовного продажу (погашення) заборгованості, платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на початок звітного періоду чи на дату її оприбуткування (виникнення), залежно від того, яка подія сталася пізніше, та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення). При цьому прибуток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові доходи платника податку - кредитора та валові витрати платника податку - дебітора, а збиток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові витрати платника податку - кредитора та валові доходи платника податку - дебітора податкового періоду, протягом якого відбувся такий продаж (погашення).

Балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення).

Платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється. (7.3.6.)

Приклад 1. Податковий облік  кредиту в іноземній валюті:

Підприємство 01.01.2010 р. отримало довгостроковий кредит строком на 3 роки в доларах США в сумі 10800,00 у.о. по курсу НБУ 8.0 за 1 долар США  під 15 % річних*. Розмір щомісячного платежу становить 300,00 доларів США., що сплачується до 20 числа кожного поточного місяця.

Дата 

Розмір отриманого кредиту або залишку заборгованості по кредиту, долар США

Розмір щомісячного платежу, долар США

Курс НБУ  

Балансова вартість іноземної валюти, грн.

Податковий облік 

На дату отримання кредиту або формування балансової вартості залишку по кредиту 

На дату погашення кредиту (його частини) або кінець звітного періоду

 

На дату отримання кредиту або формування балансової вартості залишку по кредиту

На дату погашення кредиту (його частини) або кінець звітного періоду

 

ВД 

ВВ 

01.01.2010 р.

10800,00

 

8,0

 

86400,00 

  

  

  

Січень

 

300,00

8,0 (01.01.2010)

8,5  

2400,00 

2550,00 

150,00

Лютий

 

300,00

8,0 (01.01.2010)

7,9 

2400,00 

2370,00 

30,00 

-  

Березень 

 

300,00

8,0 (01.01.2010)

7,7 

2400,00 

2310,00 

90,00  

31.03.2010 р.

9900,00

 

8,0 (01.01.2010)

7,8 

79200,00

77220,00 

1980,00

Квітень

 

300,00

7,8 (31.03.2010) 

8,0

2340,00

2400,00 

  

60,00 

Травень 

 

300,00

7,8 (31.03.2010) 

8,1 

2340,00 

2430,00 

  

90,00

Червень

 

300,00

7,8 (31.03.2010) 

8,0

2340,00

2400,00

60,00

 

30.06.2010 р.

9000,00

 

7,8 (31.03.2010) 

8,3

70200,00

74700,00

 

4500,00

Курси НБУ умовні.

*Якщо відсотки за користування кредитом сплачуються вчасно – перерахунок балансової вартості не здійснюється.

Приклад 2. Податковий облік депозиту в іноземній валюті:

Підприємство 01.01.2010 р. відкрило депозитний рахунок строком на 3 роки в доларах США в сумі 10000,00 у.о. під 15 % річних. Відсотки за депозитом щомісячно перераховуються на валютний поточний рахунок.

Облік депозитного рахунку

Дата 

Розмір депозиту, долар США

Курс НБУ  

Балансова вартість іноземної валюти, грн.

Податковий облік 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

На дату відкриття депозиту або початок звітного періоду

На дату кінець звітного періоду

 

ВД 

ВВ 

01.01.2010 р.

10000,00

8,0

-

80000,00

  

-  

  -

31.03.2010 р.

10000,00

8,0 (01.01.2010)

7,8 

80000,00

78000,00 

 

2000,00

30.06.2010 р.

108000,00

7,8 (31.03.2010) 

8,3

78000,00

83000,00

5000,00

 

Курси НБУ умовні.

Стосовно оподаткування залишків валютних коштів на банківських рахунках та в касі платника податку:

Під оподаткування «курсових різниць» також підпадають залишки валютних коштів на банківських рахунках та в касі платника податку станом на дату на дату закінчення звітного періоду.

Слід зазначити, що у відповідності до Декрету КМ, КМ України, від 19.02.1993, № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" "іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, так банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах. Тож перерахунок курсових різниць стосується як власне іноземної валюти так і банківських метали та інших цінних паперів, виражених в іноземній валюті або банківських металах.

Приклад 3. Податковий облік поточного валютного рахунку.

Підприємство 01.01.2010 р. відкрило депозитний рахунок строком на 3 роки в доларах США в сумі 10000,00 у.о. під 15 % річних. Відсотки за депозитом щомісячно перераховуються на валютний поточний рахунок.

Дата 

Розмір відсотків по депозиту, долар США

Курс НБУ  

Балансова вартість іноземної валюти, грн.

Податковий облік 

На дату отримання відсотків по депозиту

На кінець звітного періоду

 

На дату отримання відсотків по депозиту

На дату кінець звітного періоду

 

ВД 

ВВ 

Лютий

125,00

8,0

 

1000,00

 

1000,00

 

Березень

125,00

7,9

 

987,50

 

987,50

 

31.03.2010 р.

250,00

-

8,5 

1987,50 (1000,00+987,50)

2125,00 

137,5

-

Квітень

125,00

8,4

 

1050,00

 

1050,00

 

Травень

125,00

8,3

 

1037,5

 

1037,50

 

Червень

125,00

8,0

 

1000,00

 

1000,00

 

30.06.2010 р.

 

 

625,00

 - 

7,9

5212,50

(2125,00+1050,00+1037,50+1000,00)

(Балансова вартість ін. валюти на початок періоду + балансова вартість ін. валюти отриманої протягом кварталу)

4937,50

-

275,00

Курси НБУ умовні, розмір відсотків по депозиту розраховано умовно.

 

 

Тетяна Семенченко                                                          ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»                           
Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в липні 2010 року

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.